شخصیت شناسی تایپ سی

تحلیل رفتار تایپ C در دیسک | رفتارشناسی DISC

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود. بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری C یا conscientious: منطقی دقیق منظم نظام مند حساب گر تحلیل گر برای آشنایی با تایپ ادامه مطلب