95,000 تومان

یک دوره آنلاین خوب شامل تمرین است. دوره های خوب دانش آموزان را در “انجام” – نه فقط تماشا و خواندن – “دوباره انجام دادن” و در “به کارگیری آموخته های خود” مشارکت می دهد.

توضیحات

یک دوره آنلاین خوب، جذاب و چالش برانگیز است. دانشجویان را به مشارکت دعوت ، آنها را برای مشارکت ترغیب و توجه آنها را به خود جلب می کند. از هیجان یادگیری استفاده می کند و دانش آموزان را برای افزایش مهارت ها، توانایی ها و دانششان به چالش می کشد. یک دوره آنلاین خوب از لحاظ شناختی چالش برانگیز است.