100,000 تومان

بهترین دوره آنلاین، دوره ای است که منسجم باشد و هیچ بخش اضافه و دور از هدف نداشته باشد

 

توضیحات

هر دوره اموزشی آنلاین موفق باید یک هدف یادگیری روشن داشته باشد که دستیابی به آن از طریق آزمون ها و فعالیت هایی که در دوره انجام می گیرد قابل اندازه گیری باشد. بهترین دوره آنلاین، دوره ای است که منسجم باشد و هیچ بخش اضافه و دور از هدف نداشته باشد. این بدان معنی است که هر بخش از دوره آموزشی آنلاین باید در راستای تمامیت و کل دوره باشد. به همین ترتیب، هر فعالیتی باید طی یک روال منطقی به مرحله بعد جریان پیدا کند. بنابراین، الگویی را پیدا کنید که مفید باشد و احساس خوبی منتقل کند.