مذاکره کننده برتر

جلسات کاری ، نشست های خانوادگی همیشه به نفع شخصی ادامه پیدا خواهد کرد که فنـون مذاکره را بـا تسلط بیشتری اجـرا می کنـد خوب حرف زدن دلیل بر مذاکره کننده خوب بودن نیست مذاکره کننده باید تکنیک داشته باشد ادامه مطلب

تبلیغات موثر

به عنوان مدیر تبلیغات یک برند چه باید کرد؟ نحوه شناسایی هدف؟میزان کارشناسی مالی؟ کمپینی را چه جور باید نوشت؟ انواع مهارت های رنگ شناسی،  متقاعد سازی در تبلیغات چیست ؟ (شعار ما بیستیا: الکی تبلیغ نکنید) این دوره توصیه ادامه مطلب

بداهه گویی

خیلی وقت ها حرفامون یادمون میره،یلی وقت ها یه حرف رو باید یک جایی می زدیم، نزدیم و بعدش خودخوری کردیم.با آموزش بداهه گویی یادمی گیریم که سریع حرفها رو بزنیم، بدون فراموشی و سریع جواب بدهیم. آماده باش کامل در سخنرانی هـا ادامه مطلب