مجری گری پیشرفته برای افراد علاقه مند استیج و اجرای صحنه که با آموزش ها و تمرینات پیوسته به مجری تبدیل خواهند شد.