در مجموعه ما شما با اصول اولیه و پایه سخنوری و فم بیان آشنا خواهید شد و میتوانید در دو سطح این دوره را بگذرانید