کارگاه حضوری

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی

عنوان دوره: زبان بدن

در روابط روزمره، بعضی افراد حرف هایی را از ما پنهان می کنند که به قول عوام با زبان بی زبانی ما متوجه آنها می شویم. بعصی وفت ها این زبان را بصورت عمومی نمیشه فهمید اما بعد از گذراندن دوره زبان بدن، به راحتی رمزگشای این حرکات و مفاهیم مبهم می پردازند و رازهای رفتارهای نامفهوم اما مرموز برملا خواهد شد. خشم دروغ،شادی، عدم رضایت حتی خیانت را به راحتی پس از این دوره می توان متوجه شد.

سرفصل ها

توهم دانایی در زبان بدن شناسی

رفتارشناسی بدن چیست؟

حرکات مثبت و منفی

دروغ سنجی