دوره مهندسی فروش

خیلی وقت ها حرفامون یادمون میره،یلی وقت ها یه حرف رو باید یک جایی می زدیم، نزدیم و بعدش خودخوری کردیم.با آموزش بداهه گویی یادمی گیریم که سریع حرفها رو بزنیم، بدون فراموشی و سریع جواب بدهیم. آماده باش کامل در سخنرانی هـا ادامه مطلب