رفتارشناسی دیسک

بر اساس الگوی رفتارشناسی DISC رفتارهای افراد در چهار تایپ D,I,S و C دسته بندی می شود.

بعضی از ویژگی های عمده تایپ رفتاری D یا Dominance:

  • تند و سریع
  • رک و قاطع
  • قوی و نافذ
  • خطرپذیر
  • اهل رقابت
  • پیشگام
  • سریع الفکر

 

برای آشنایی با تایپ رفتاری D ویدیوی زیر را با اجرای حیدر سلیمانی پور ببینید:

 

 

برای دیدن سایر تایپ های رفتاری کلیک کنید:

 

 

برای خرید پکیج آموزش رفتارشناسی DISC کلیک کنید.